Arhiva vijesti iz 2012. godine

natrag na arhivu

 

Banja Luka 27.02.2012.

Izmjene u sastavu Upravnog odbora AOD BiH

Od 15.02.2012. godine došlo je do izmjene u sastavu Upravnog odbora Agencije za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine, tako da je dosadašnjeg člana gdina. Dragana Vrankića zamjenio gdin. Nikola Špirić, Ministar finansija i trezora Bosne i Hercegovine, ex-officio član Upravnog odbora Agencije za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine.


 

Sarajevo, 28.11.2012.

Stopa premije osiguranja za 2013. godinu

Na svojoj 2. sjednici održanoj 28.11.2012. godine, Upravni odbor Agencije za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine razmatrao je između ostalog i pitanje visine stope premije osiguranja, koja će se primjenjivati u 2013. godini. Upravni odbor je odlučio da ista ostane na dosadašnjem nivou, te će visina stope premije osiguranja u 2013. godini iznositi 0,3% na godišnjem nivou na osnovicu utvrđenu Zakonom o osiguranju depozita u bankama Bosne i Hercegovine.


 

Banja Luka, 18.12.2012.

“Volksbank” a.d. Banja Luka posluje pod novim nazivom “Sberbank” a.d. Banja Luka

Na osnovu Odluke Skupštine Banke, broj: 0100-62/12 od 12.11.2012. godine, o izmjeni naziva Banke i Rješenja Okružnog privrednog suda Banja Luka, broj: 057-0-Reg-12-002909/12 od 13.12.2012 o upisu u sudski registar izvršena je promjena naziva kod “Volksbank” a.d. Banja Luka. Ista će ubuduće poslovati pod nazivom “Sberbank” a.d. Banja Luka.