Arhiva vijesti iz 2011. godine

natrag na arhivu

 

 

Banja Luka, 01.12.2011.

Agencija za osiguranje depozita Bosne i  Hercegovine ove godine puni deset godina postojanja kao prva državna institucija nastala iz prethodnih entitetskih agencija.


Iz tog razloga u saradnji sa Evropskim forumom osiguravatelja depozita (EFDI) i  USAID-om u period od 08.-09.12.2011. godine u Sarajevu organiziramo Konferenciju pod nazivom “Finansijska stabilnost u jugoistočnoj Evropi: Uticaj osnovnih principa za efikasan program osiguranja depozita i nove Direktive EU o programima za osiguranje depozita”.


 

Banja Luka, 24.11.2010.

STOPA PREMIJE OSIGURANJA ZA 2011. GODINU

Na svojoj 28. sjednici održanoj 22.11.2010. godine, Upravni odbor Agencije za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine razmatrao je između ostalog i pitanje visine stope premije osiguranja, koja će se primjenjivati u 2011. godini. Upravni odbor je odlučio da ista ostane na dosadašnjem nivou, te će visina stope premije osiguranja u 2011. godini iznositi 0,3%.


 

Banja Luka, 01.11.2011

BOR banka d.d. Sarajevo u članstvu programa osiguranja depozita

Na svojoj 35. sjednici održanoj dana 28.10.2011. godine Upravni odbor Agencija za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine odobrio je prijem u članstvo programa osiguranja depozita za BOR banku d.d. Sarajevo.

Svečano potpisivanje Ugovora o osiguranju depozita i uručivanje certifikata o članstvu održat će se 01.11.2011. godine u Sarajevu.

BOR banka d.d. Sarajevo postala je dvadesetšesta banka koja se nalazi u programu osiguranja depozita kod Agencije za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine.

Na istoj sjednici Upravni odbor Agencije donio je odluku o visini stope premije osiguranja za 2012. godinu, koja ostaje na dosadašnjem nivou tj. 0,3% na osnovicu utvrđenu Zakonom o osiguranju depozita u bankama Bosne i Hercegovine.


 

31. OKTOBAR - SVJETSKI DAN ŠTEDNJE

Povodom 31. oktobra Svjetskog dana štednje uz čestitke bankama i štedišamaAgencija za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine daje pregled nekih svojih aktivnosti i kretanje depozitnih kategorija.

Agencija za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine je osnovana Zakonom o osiguranju depozita u bankama Bosne i Hercegovine (Sl.glasnik BiH, br. 20/02, 18/05, 100/08 i 75/09). Od prvobitnih 4 banke članice koje su primljene u program osiguranja depozita 01.02.2001. godine, sa 30.09.2011. godine program osiguranja broji 25 banaka članica.

U postupku analize za prijem u program osiguranja depozita nalaze se 3 banke koje su kvalifikovane za članstvo, te se očekuje da će se u narednom periodu broj banaka članica uvećati.

Štednja kao najvažniji segment depozita banaka, sa 30.09.2011. godine, bilježi rast od 6,7% u odnosu na stanje na kraju 2010. godine. Praćenje ove depozitne kategorije vrši se sedmično i primjetan je njen konstantan porast. Sa 30.09.2011. godine štednja građana iznosi 6,98 milijardi KM, čime je u velikoj mjeri nadmašen i iznos stanja sa 30.09.2008. godine (5,8 milijardi KM zajedno sa obračunatom neisplaćenom kamatom) i isto je veće za 18,9% u odnosu na period prije “krize deponenata”.

Povjerenje građana u bankarski sistem najbolje se ilistruje kroz porast štednje po periodima. Postojanje Agencije za osiguranje depozita BiH kao dijela cjelokupnog financijskog sustava i garanta za isplatu osiguranog depozita, koji trenutno iznosi 35 hilj./KM, po deponentu po banci članici, je jedan od najbitnijih faktora vraćanja povjerenja građana i stavljanja slobodnih novčanih sredstava u banke u BiH koje su članice Agencije. Dominantno učešće banaka članica AODBiH naglašeno je kako u iznosu ukupnih depozita, tako i u iznosu štednje građana (98,8% štednje građana je u bankama članicama).


 

Banja Luka, 25.04.2011.

Izmjena u sastavu Upravnog odbora Agencije za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine

U sastavu Upravnog odbora Agencije za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine od 19.04.2011. došlo je do izmjene člana koga imenuje Ministarstvo finansija Federacije Bosne i Hercegovine.

 

Budući da je g-din Vjekoslav Bevanda prihvatio zastupnički mandat u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine te da mu je tako prestao mandat u Upravnom odboru, na upražnjeno mjesto člana Upravnog odbora imenovan je g-din Ante Krajina Ministar finansija Federacije Bosne i Hercegovine.


 

Sarajevo, 25.04.2011.

Obavjest o promjeni telefonskih brojeva - filijala Sarajevo

Budući da je došlo do promjene telefonskih brojeva filijale Sarajevo Agencije za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine obavještavamo Vas da su novi brojevi:

Tel: + 387 (0)33 568 720

Fax: + 387 (0)33 568 721


 

Banja Luka, 21.02.2011.

Izmjene u sastavu Upravnog odbora Agencije za osiguranje depozita BiH

U sastavu Upravnog odobra Agencije za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine, od 10.02.2011. godine, došlo je do izmjene člana koga imenuje Ministarstvo finansija Republike Srpske.

Naime, budući da je gdin. Aleksandar Džombić dosadašnji član Upravnog odbora imenovan za premijera Vlade Republike Srpske te mu tako prestao mandat u Upravnom odboru, na upražnjeno mjesto člana Upravnog odbora je imenovan gdin. Zoran Tegeltija ministar finansija Vlade Republike Srpske.


 

Banja Luka, 08.02.2011.

Obavjestenje o javnoj nabavci, isporuci i instalaciji racunarske opreme, Sl. Glasnik BiH br.9/11

(Obavještenje o javnoj nabavci možete preuzeti u MS Word ili Adobe PDF formatu)

word pdf32


 

Banja Luka, 08.02.2011.Banja Luka, 04.01.2011.

FIMA BANKA D.D. Sarajevo posluje pod novim nazivom "MOJA BANKA" D.D. Sarajevo

 

Rješenjem Općinskog suda Sarajevo, broj: 065-0-Reg-10-003225 od 07.12.2010. godine izvršena je promjena naziva Fima Banke d.d. Sarajevo pa će ista poslovati pod nazivom "MOJA BANKA" D.D. Sarajevo.