Arhiva vijesti iz 2010. godine

natrag na arhivu

 

Banja Luka, 24.11.2010.

STOPA PREMIJE OSIGURANJA ZA 2011. GODINU

Na svojoj 28. sjednici održanoj 22.11.2010. godine, Upravni odbor Agencije za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine razmatrao je između ostalog i pitanje visine stope premije osiguranja, koja će se primjenjivati u 2011. godini. Upravni odbor je odlučio da ista ostane na dosadašnjem nivou, te će visina stope premije osiguranja u 2011. godini iznositi 0,3%.


 

Banja Luka, 05.10.2010.

Novi direktor filijale Banja Luka

Dana 04.10.2010. godine na dužnost direktora filijale Banja Luka Agencije za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine stupio je gdin Perica Rajčević.

 

Gdin Perica Rajčević, dipl. ecc. iz Trebinja na ovu dužnost imenovan je odlukom Upravnog odbora Agencije nakon što je ta pozicija ostala upražnjena zbog odlaska u penziju dosadašnjeg direkora filijale Banja Luka gđe Branislave Lisica.


 

Banja Luka, 23.09.2010.

Prikaz stanja depozitnih kategorija sa 31.08.2010. godine

Ukupni depoziti banaka članica bilježe rast i sa 31.08.2010. godine od gotovo 2% u odnosu na kraj 2009.godine.

Štednja kao najvažniji segment depozita banaka članica, u iznosu od gotovo 6,2 milijarde KM sa 31.08.2010. godine, bilježi rast od 8,5% u odnosu na stanje na kraju 2009. godine. Praćenje ove depozitne kategorije vrši se i na sedmičnom nivou. Primjetne su manje neznatne oscilacije, no mjesečno pračenje jasno ukazuje da se štednja građana kontinuirano povećava iz mjeseca u mjesec te da je premašen nivo štednje za 5,4% u odnosu na nivo stanja sa 30.09.2008. godine (period prije “krize deponenata”).


 

Banja Luka, 30.08.2010.

IEFK banka a.d. Banja Luka posluje pod novim nazivom

Rješenjem Okružnog privrednog suda u Banja Luci broj: 057-0-Reg-10-001248 od 18.08.2010. godine odobren je upis promjene naziva, promjene akcionara i lica ovlaštenog za zastupanje kod banke članice IEFK banka a.d. Banja Luka tako da će ista ubuduće poslovati pod nazivom:

"MF banka" Akcionarsko Društvo Banja Luka
Skraćeni naziv: MF banka A.D. Banja Luka

Novi akcionar banke je Društvo za upravljanje investicionim fondovima "MIKROFIN INVEST" d.o.o. Banja Luka u ime OIF MIKORFIN PLUS MKD "MIKROFIN" d.o.o. Banja Luka.


 

Sarajevo, 16.08.2010.

OBAVJEST O PROMJENI TELEFONSKIH BROJEVA – FILIJALA SARAJEVO


Budući da je došlo do promjene dva telefonska broja filijale Sarajevo, Agencije za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine, obavještavamo Vas da je broj ++387 (0)33 663 207 zamjenjen novim brojem ++387 (0)33 226 327 i broj ++387 (0(33 663 095 zamjenjen novim brojem ++387 (0)33 226 323.

 

Banja Luka, 11.08.2010.

Informacija sa sjednice Upravnog odbora AOD BIH

Na sjednici Upravnog odbora Agencije za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine, održanoj dana 28.07.2010. godine, usvojen je Izvještaj o radu AOD BIH za period od 1.1– 30.06.2010. godine.

U izvještajnom periodu kategorija ukupnih depozita je imala porast od 1%, a štednja građana, kao najbitnija kategorija depozita, čak od 7,5%.

Iako je godina ocjenjena kao dosta teška evidentan je kontinuiran porast depozita iz ranijih perioda.
Svojevremena «kriza deponenata» iz IV kvartala 2008 godine, kada je povučeno oko 800 miliona KM iz banaka, na ovaj način je potpuno anulirana.

Agencija za osiguranje depozita BiH i dalje kontinuirano prati rad banaka i ispunjavanje kriterija iz Zakona o osiguranju depozita u bankama BiH, a samim tim i blagovremeno donosi odluku o limitu osiguranja koji od 01.04. ove godine iznosi 35.000 KM.

 

Banja Luka, 11.05.2010.

Saopštenje za javnost

Međunarodna sedmica osiguranja depozita odaje priznanje naporima osiguravatelja depozita na obezbjeđenju povjerenja javnosti u banke i zaštiti deponenata

Bazel, Švajcarska, 7. maj 2010. godine: Međunarodna asocijacija osiguravatelja depozita (IADI) najavljuje 5.-tu međunarodnu sedmicu osiguranja depozita od 7. do 14. maja 2010. godine. Ove godine odaje se priznanje brojnim inicijativama preduzetim od strane IADI i njenih članica u doprinosu finansijske stabilnosti zaštitom deponeneata. Sedmica će posebno pratiti osmu godišnjicu IADI-a 6. maja 2010. godine, sa temom “Osiguranje depozita: Doprinos finansijskoj stabilnosti.”

Martin J. Gruenberg, predsjedavajući IADI-a naglasio je da su “IADI i njene članice marljivo radili na zaštiti deponenata i jačanju programa za osiguranje depozita širom svijeta. Mi smo posebno zadovoljni što smo angažovani sa Međunarodnim monetarnim fondom (MMF), Svjetskom bankom, Bazelskim komitetom za bankarsku superviziju i drugim multinacionalnim organizacijama na izradi metodologije procjene pojedinačnih programa osiguranja depozita u pogledu usklađenosti sa Osnovnim principima za efikasan program za osiguranje depozita.”

Mnoge IADI članice preduzele su ili koordiniraju inicijative za zaštitu potrošača i obezbjeđenje povjerenja javnosti u banke. Takvim se naporima često odaju priznanja u toku međunarodne sedmice osiguranja depozita. Inicijative obuhvataju kampanje u pogledu svjesnosti javnosti, saopštenja za javnost o ulozi Osiguranja Depozita (OD) u doprinosu finansijskoj stabilnosti i ekonomskom rastu, Kampanje finansijske literature obezbjeđene kroz srednjoškolske i visokoškolske institucije sa ciljem promovisanja finansijske svjesnosti. Neke članice poboljšavaju svoju sposobnost za blagovremenu isplatu deponenata u slučaju nesolventnosti banke i mnoge koriste Osnovne principe za efikasan program za osiguranje depozita da opravdaju ili podrže legislativu koja jača pojedinačne programe za osiguranje depozita i procjenjuju svoje programe na osnovu primjene Osnovnih principa.

Osiguravatelji depozita objavljuju svoje inicijative putem promocije TV emisija, sporazuma sa osiguranim finansijskim institucijama i edukacijom bankara, saopštenjima za javnost, brošurama koje se distribuiraju putem štampanih i 'online' medija, obavještenja na web stranicama, multijezičnim reklamnim kampanjama, informisanja interesnih grupa i javnosti, društvenim aktivnostima kao što je pomoć žrtvama zemljotresa i dobrovoljno davanje krvi, Memorandumi o razumijevanju sa drugim učesnicima mreže za finansijsku sigurnost i učešćem na finansijskim sajmovima. Osiguravatelji depozita dograđuju svoje kapacitete za komunikaciju sa osiguranim deponentima putem šaltera za informisanje i drugih sredstava.

Nedavne međunarodne inicijative obuhvataju:

  • U junu 2009. godine, IADI i Bazelski komitet za bankarsku superviziju zajedno su objavili Osnovne principe za efikasan program za osiguranje depozitaOsnovni principi postavljaju važno mjerilo za zemlje koji se koristi prilikom uspostavljanja ili reforme programa za osiguranje depozita.

  • IADI zajedno radi sa MMF-om, Svjetskom bankom i nekoliko drugih multinacionalnih i međunarodnih institucija na izradi metodologije za procjenu usklađenosti sa Osnovnim principima za efiksan program za osiguranje depozita. Završetak metodologije pomoći će u uspostavljanju Osnovnih principa kao autoritativnog međunarodnog standarda za osiguranje depozita.

IADI je nedavno objavila smjernice za Uspostavljanje zakonske zaštite za programe za osiguranje depozita.

Mnoge IADI članice su trebale ili su bile ovlaštene – putem zakona ili propisa – da poboljšaju svoju sposobnost zaštite deponenata i obezbjede finansijsku stabilnost. Ovakve su aktivnosti često odraz iskustava iz prethodnih kriza ili lekcija naučenih iz mjera političkog odgovora. Idući dalje, IADI i njene članice će raditi zajedno sa međunarodnim organizacijama u učesnicima mreže za finansijsku sigurnost na daljem unapređenju postojećih programa i koordinaciji prelaska sa bjanko garancije na eksplicitan limit osiguranja kada se finansijska stabilnost vrati.

Međunarodna sedmica osiguranja biće popraćena i drugim događajima kosponzorisanim od strane IADI i drugih organizacija koje promovišu međunarodnu finansijsku stabilnost. Korporacija za osiguranje depozita Japana iz Tokia sponzorisaće Devetu konferenciju IADI-a u toku četvrte sedmice mjeseca oktobra 2010. godine. Godišnja konferencija će u težište staviti dalji rad mreže za finansijsku sigurnost, uključujući i izlazne strategije iz finansijske krize, oporavak nacionaliziranih i hipotekarnih banaka. Konferencija će okupiti vodeće stručnjake kako bi se obezbjedio forum za razmatranje uloge Osnovnih principa u superviziji i osiguranju depozita, neophodnih preduslova za efikasan program i pojedinačnih principa i iskustva stručnjaka iz ove oblasti. Održaće se i nekoliko godišnjih regionalnih konferencija u toku godine u slijedećim zemljama: Meksiku, Tanzaniji, Italiji, Argenitni i Tajlandu.

IADI je neprofitna organizacija sa sjedištem u Banci za međunarodna poravnanja u Bazelu, Švajcarskoj. IADI ima 60 članica, 6 pridružnih članica i 12 partnera. Cilj IADI-a je davanje doprinosa stabilnosti finansijskih sistema kroz promociju međunarodne saradnje između osiguravatelja depozita i podsticanje međunarodnih kontakata između osiguravatelja depozita i drugih zainteresovanih strana.

 

Za više informacija, molimo da kontaktirate:

Dona Inscoea, generalnog sekretara
Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+41 61 280 9931
Kim White, zamjenika generalnog sekretara
Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+41 61 280 9933 

 

Banja Luka, 01.04.2010.


Saopštenje za javnost

IZNOS OSIGURANOG DEPOZITA POVEĆAN NA 35.000 KM

Upravni odbor Agencije za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj danas, 1. aprila/travnja 2010. godine u Banjoj Luci, donio je odluku o povećanju iznosa osiguranog depozita sa dosadašnjih 20.000 KM na 35.000 KM.

Upravni odbor se opredijelio da u pristupu ovom pitanju ide postepenim koracima, te je za sada limit utvrđen na iznos od 35.000 KM.

Odluku su jednoglasno donijeli članovi Upravnog odbora Agencije za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine i donatori.

Navedena odluka stupa na snagu danom donošenja, 1. aprila/travnja 2010. godine.


 

Banja Luka, 02.02.2010.

Prijem Union banke d.d. Sarajevo u program osiguranja depozita

Odlukom Upravnog odbora Agencije za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine od 28.01.2010 odobren je prijem Union Banke d.d. Sarajevo u program osiguranja depozita počev od 01.02.2010. Time je Union Banka d.d. Sarajevo postala 25-ta članica programa osiguranja depozita. 

Izmjenom Zakona o osiguranju depozita u bankama Bosne i Hercegovine iz septembra 2009. godine brisano je ograničenje učešća banaka sa državnim kapitalom u dioničkom kapitalu u programu osiguranja depozita, te su se time stekle zakonske pretpostavke za prijem u članstvo ove banke.