O nama

Agencija za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine osnovana je Zakonom o osiguranju depozita u bankama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 20/02, 18/05,100/08 , 75/09 i 58/13).

U uspostavljanju Agencije za osiguranje depozita BiH i njenom radu veliku savjetodavnu i tehnicku pomoc dala su gospoda Robert C. Demler, JR (Odjel stalnog savjetnika za bankarstvo Ministarstva za trezor SAD-a pri Ministarstvu finansija Federacije BiH), Rainer Mueller (GTZ GmbH - Menadžer projekta sa zadatkom podrške u osnivanju sistema osiguranja depozita u BiH) i Romeo Esangga (GTZ GmbH – Rezidentni savjetnik).

Agencija je samostalna, neprofitna, pravna osoba sa punim ovlaštenjem u skladu sa zakonom države.

Agencija se sastoji od sjedišta Agencije i filijale u svakom entitetu.

Sjedište agencije je u Banja Luci s filijalama u Sarajevu i Banja Luci.

Agencija je stalna članica dvije međunarodne asocijacije i to: Međunarodne asocijacije osiguravatelja depozita (IADI) i Evropskog foruma osiguravatelja depozita (EFDI).

 

Djelatnost

Osnovi zadaci Agencije za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine su: osiguranje prikladnih depozita ("prikladni depozit" je ukupan iznos svih sredstava koji rezultiraju iz depozita, štednih računa ili certifikata banke koje je deponent deponovao u banci članici) fizičkih i pravnih osoba u bankama članicama u skladu sa Zakonom o soiguranju depozita u bankama Bosne i Hercegovine; izdavanje certifikata o članstvu bankama koje zadovoljavaju kriterije za učešče u programu osiguranja depozita a to su:

  • kapital
  • likvidnost
  • kvalitet aktive
  • upravljanje
  • profitabilnost
  • računovodstveni standardi
  • rezerve

oduzimanje putem suspenzije ili okončanja certifikata o članstvu; investiranje sredstava koja čine Fond za osiguranje depozita u skladu sa ograničenjima Politike investiranja agencije u skladu sa Zakonom o osiguranju depozita u bankama Bosne i Hercegovine; isplata osiguranja depozita u slučaju prestanka rada banke članice u skladu sa Zakonom o osiguranju depozita u bankam BiH; donošenje podzakonskih akata kojima se regulira osiguranje depozita i poslovanje Agencije u skladu sa Zakonom o osiguranju depozita u bankama Bosne i Hercegovine.

Banke članice plačaju premiju osiguranja, gdje se kao osnovica premije osiguranja koriste prosječni prikladni depoziti na kraju svakog mjeseca uvečani za obračunatu kamatu . Uplata premije vrši se tromjesečno. Tromjesečja počinju prvog dana januara, aprila, jula i oktobra. Visina stope premije iznosi 0,26%. Upravni odbor Agencije najmanje jedanput godišnje utvrđuje visinu stope premije osiguranja za sve banke članice, na prijedlog direktora Agencije.

Najveći iznos osiguranog depozita, zajedno sa obračunatom kamatom, koji isplaćuje Agencija po deponentu po banci članici, iznosi prikladni depozit umanjen za zakonski ili ugovorni dug deponenta prema banci članici u visini utvrđenoj odlukom Upravnog odbora Agencije a koji sada iznosi KM 50.000,00 ili koji je manji.