CONTINUE TO SITE / ULAZAK NA STRANICUBanja Luka, 18.05.2016.

OBAVJEŠTENJE DEPONENTIMA

BANKE SRPSKE A.D. BANJA LUKA

Obavještavaju se deponenti Banke Srpske a.d. Banja Luka „u likvidaciji“ da će Agencija za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine započeti isplatu osiguranih depozita putem banke isplatioca UniCredit Bank a.d. Banja Luka, počev od

dana 23.05.2016.

Proces isplate odvijaće se prema abecednom redu u filijali UniCredit Bank Banja Luka određenoj prema mjestu prebivališta klijenata, o čemu će svi deponenti Banke Srpske biti obaviješteni i putem pozivnih pisama koje će dobiti putem pošte. U svakoj od filijala posebno će biti označen prijemni info šalter, te označeno šaltersko mjesto namijenjeno deponentima Banke Srpske.

Kako bi realizovali svoja prava u vezi sa osiguranim depozitom, deponenti trebaju ponijeti pozivno pismo, identifikacioni dokument; ličnu kartu /ili pasoš, i kopiju lične karte /ili pasoša, te dokaze o vlasništvu (štedna knjižica, Ugovor o osiguranju, kartica tekućeg ili drugog računa i dr.). Zahtjev za isplatu osiguranog depozita, kao i izjava o subrograciji-prenosu potraživanja će deponentima biti uručeni na šalterima banke isplatioca.

Ukoliko je za raspolaganje depozitom ovlaštena neka druga osoba potrebno je da deponent sačini novu punomoć sa navodom da se ista odnosi na raspolaganja osiguranim depozitima kod UniCredit Bank a.d. Banja Luka.

Isplata će se po izboru deponenta vršiti u gotovini, prenosom sredstava na račun banke isplatioca ili neke druge banke. Isplata pravnim licima vršiće se prenosom sredstava na transakcioni račun koji pravno lice označi u Zahtjevu.

U SLUČAJU DODATNIH PITANJA ILI REKLAMACIJA DEPONENTIMA BANKE SRPSKE A.D. BANJA LUKA NA RASPOLAGANJU JE HELP CENTAR I KONTAKT TELEFONI: 051/246-683, 051/246-684, 051/246-685, 051/246-686

Adrese UniCredit Bank Banja Luka po gradovima:

FILIJALA/AGENCIJA

ADRESA

MJESTO

TELEFON

FILIJALA BANJA LUKA

Marije Bursać 7

Banja Luka

051/243-200; 080/051-051

AGENCIJA OBILIĆEVO

Carice Milice 2

Banja Luka

051/511-755

FILIJALA BANJA LUKA 2

Jevrejska 50

Banja Luka

051/246-662

FILIJALA ČELINAC

Kralja Petra I Karađorđevića 65

Čelinac

051/551-145

FILIJALA KOTOR VAROŠ

Cara Dušana 28

Kotor Varoš

051/783-26;

FILIJALA LAKTAŠI

Karađorđeva 63

Laktaši

051/491-214

FILIJALA MRKONJIĆ GRAD

Svetog Save 13

Mrkonjić Grad

050/211-138

FILIJALA ŠIPOVO

Prve šipovačke brigada 1

Šipovo

050/490-338

FILIJALA PRIJEDOR

Vožda Karađorđa 9

Prijedor

052/240-385

AGENCIJA KOZARAC

Maršala Tita bb

Kozarac

052/346-052

FILIJALA NOVI GRAD

Karađorđa Petrovića 33

Novi Grad

052/751-756

FILIJALA KOZARSKA DUBICA

Svetosavska 5

Kozarska Dubica

052/416-346

FILIJALA GRADIŠKA

Vidovdanska bb

Gradiška

051/813-953

AGENCIJA SRBAC

Mome Vidovića 17

Srbac

051/741-000

FILIJALA PRNJAVOR

Svetog Save 25

Prnjavor

051/660-295

FILIJALA DOBOJ

Karađorđeva 1

Doboj

053/490-350

FILIJALA TESLIĆ

Svetog Save 77

Teslić

053/430-211

FILIJALA DERVENTA

Kralja Petra 1 Karađorđevića bb

Derventa

053/312-210

FILIJALA BROD

Jovana Raškovića bb

Brod

053/621-490

FILIJALA BIJELJINA

Patrijarha Pavla 3a

Bijeljina

055/221-289

FILIJALA BRČKO

Bulevar mira 5, RK Sloboprom

Brčko

049/217-590

AGENCIJA ŠAMAC

Svetosavska 9

Šamac

054/490-117

FILIJALA UGLJEVIK

Ulica Ćirila i Metodija bb

Ugljevik

055/771-302

FILIJALA ZVORNIK

Karađorđeva bb

Zvornik

056/210-341

FILIJALA SREBRENICA

Vase Jovanovića 32

Srebrenica

056/440-723

AGENCIJA BRATUNAC

Svetog Save bb

Bratunac

056/490-166

FILIJALA PALE

Milana Simovića bb

Pale

057/203-026

FILIJALA LUKAVICA

Vojvode Radomira Putnika 36, TC Tom

Lukavica

057/318-299

FILIJALA SOKOLAC

Cara Lazara bb

Sokolac

057/401-061

FILIJALA ROGATICA

Srpski sloge bb

Rogatica

058/420-092

FILIJALA VLASENICA

Svetosavska 82

Vlasenica

056/734-318

FILIJALA FOČA

Njegoševa 10

Foča

058/220-972

FILIJALA BILEĆA

Kralja Aleksandra 14

Bileća

059/370-012

FILIJALA GACKO

Trg Save Vladisavića bb

Gacko

059/490-350

FILIJALA NEVESINJE

Nevesinjskih ustanika 27

Nevesinje

059/610-470

FILIJALA TREBINJE

Kralja Petra Prvog Oslobodioca 22

Trebinje

059/270-621


Banja Luka, May 11, 2016

NOTICE TO DEPOSITORS OF

BANKA SRPSKE A.D. BANJA LUKA

We inform depositors of Banka Srpske a.d. Banja Luka "in liquidation" that the Deposit Insurance Agency of Bosnia and Herzegovina shall begin the pay-out of insured deposits via an Agent bank - UniCredit bank a.d. Banja Luka starting from

23 May 2016

The reimbursement process will be carried out in alphabetical order in a particular branch office of UniCredit Bank Banja Luka determined based upon the place of residence of clients, on which will all depositors of Banka Srpske will be informed also by invitation letters that they will get in the mail. The information desk shall be specially marked in each branche office, as well as the tellers desks intended for depositors of Banka Srpske.

In order to realize their rights in connection with insured deposits, depositors should bring a letter of invitation, identification document; ID card / or passport, and a copy of ID / or passport and proof of ownership (passbook, contract on insured deposit, current account card or other account card, etc.). The request for payment of insured deposits, as well as the declaration of subrogation – transfer of claims will be delivered to depositors at Agent Bank‘s tellers desks.

If another person is authorized to dispose of deposit, it is necessary that depositor makes a new power of attorney mentioning that the same applies to the disposal of insured deposits with UniCredit Bank a.d. Banja Luka.

Reimbursement will be conducted based upon the choice of depositor in cash, transfer of money to the account of the Agent Bank or any other bank. Payout of legal entities shall be made by transferring money to the transaction account indicated in the Request by legal entity.

IN CASE OF ADDITIONAL QUESTIONS OR COMPLAINTS DEPOSITORS OF BANKA SRPSKE WILL HAVE AT THEIR DISPOSAL THE HELP CENTER AND CONTACT PHONES: 051/246-683, 051/246-684, 051/246-685, 051/246-686

Addresses of UniCredit Bank Banja Luka in towns:

BRANCH OFFICE / AGENCY

ADDRESS

TOWN

PHONE

BRANCH OFFICE BANJA LUKA

Marije Bursać 7

Banja Luka

051/243-200; 080/051-051

AGENCY OBILIĆEVO

Carice Milice 2

Banja Luka

051/511-755

BRANCH OFFICE BANJA LUKA 2

Jevrejska 50

Banja Luka

051/246-662

BRANCH OFFICE ČELINAC

Kralja Petra I Karađorđevića 65

Čelinac

051/551-145

BRANCH OFFICE KOTOR VAROŠ

Cara Dušana 28

Kotor Varoš

051/783-26;

BRANCH OFFICE LAKTAŠI

Karađorđeva 63

Laktaši

051/491-214

BRANCH OFFICE MRKONJIĆ GRAD

Svetog Save 13

Mrkonjić Grad

050/211-138

BRANCH OFFICE ŠIPOVO

Prve šipovačke brigada 1

Šipovo

050/490-338

BRANCH OFFICE PRIJEDOR

Vožda Karađorđa 9

Prijedor

052/240-385

AGENCY KOZARAC

Maršala Tita bb

Kozarac

052/346-052

BRANCH OFFICE NOVI GRAD

Karađorđa Petrovića 33

Novi Grad

052/751-756

BRANCH OFFICE KOZARSKA DUBICA

Svetosavska 5

Kozarska Dubica

052/416-346

BRANCH OFFICE GRADIŠKA

Vidovdanska bb

Gradiška

051/813-953

AGENCY SRBAC

Mome Vidovića 17

Srbac

051/741-000

BRANCH OFFICE PRNJAVOR

Svetog Save 25

Prnjavor

051/660-295

BRANCH OFFICE DOBOJ

Karađorđeva 1

Doboj

053/490-350

BRANCH OFFICE TESLIĆ

Svetog Save 77

Teslić

053/430-211

BRANCH OFFICE DERVENTA

Kralja Petra 1 Karađorđevića bb

Derventa

053/312-210

BRANCH OFFICE BROD

Jovana Raškovića bb

Brod

053/621-490

BRANCH OFFICE BIJELJINA

Patrijarha Pavla 3a

Bijeljina

055/221-289

BRANCH OFFICE BRČKO

Bulevar mira 5, RK Sloboprom

Brčko

049/217-590

AGENCY ŠAMAC

Svetosavska 9

Šamac

054/490-117

BRANCH OFFICE UGLJEVIK

Ulica Ćirila i Metodija bb

Ugljevik

055/771-302

BRANCH OFFICE ZVORNIK

Karađorđeva bb

Zvornik

056/210-341

BRANCH OFFICE SREBRENICA

Vase Jovanovića 32

Srebrenica

056/440-723

AGENCY BRATUNAC

Svetog Save bb

Bratunac

056/490-166

BRANCH OFFICE PALE

Milana Simovića bb

Pale

057/203-026

BRANCH OFFICE LUKAVICA

Vojvode Radomira Putnika 36, TC Tom

Lukavica

057/318-299

BRANCH OFFICE SOKOLAC

Cara Lazara bb

Sokolac

057/401-061

BRANCH OFFICE ROGATICA

Srpski sloge bb

Rogatica

058/420-092

BRANCH OFFICE VLASENICA

Svetosavska 82

Vlasenica

056/734-318

BRANCH OFFICE FOČA

Njegoševa 10

Foča

058/220-972

BRANCH OFFICE BILEĆA

Kralja Aleksandra 14

Bileća

059/370-012

BRANCH OFFICE GACKO

Trg Save Vladisavića bb

Gacko

059/490-350

BRANCH OFFICE NEVESINJE

Nevesinjskih ustanika 27

Nevesinje

059/610-470

BRANCH OFFICE TREBINJE

Kralja Petra Prvog Oslobodioca 22

Trebinje

059/270-621